Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de tandartsenpraktijk Mondzorgkliniek Stichtse Vecht B.V., ’t Heycop 1, 3621 WB te Breukelen. (KvK nr 83260730) www.mondzorgklinieksv.nl, hierna te noemen: “Mondzorgkliniek Stichtse Vecht”.

 

1. De Overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen Mondzorgkliniek Stichtse Vecht, diens tandartsen en werknemers en de cliënt, hierna te noemen de Overeenkomst.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en begroting. De algemene voorwaarden voor een tandheelkundige behandeling kunnen op verzoek schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). Daarnaast zijn de Algemene voorwaarden ter inzage aanwezig in de praktijk en zijn zij gepubliceerd op de praktijkwebsite.

2. Uitvoering van de Overeenkomst

2.1. Mondzorgkliniek Stichtse Vecht staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen.
2.2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
2.3. Mondzorgkliniek Stichtse Vecht is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Mondzorgkliniek Stichtse Vecht is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.
2.4. Cliënt dient te allen tijde Mondzorgkliniek Stichtse Vecht volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

3. Kosten

3.1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tarief beschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).
3.2. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de in de aanhef genoemde website van Mondzorgkliniek Stichtse Vecht . De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.
3.3. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt Mondzorgkliniek Stichtse Vecht voorafgaand aan de behandeling een begroting.
3.4. Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de cliënt, de extra te maken kosten bij cliënt in rekening worden gebracht.
3.5. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt Mondzorgkliniek Stichtse Vecht hiervan de specificatie.

4. Annuleren van afspraken

4.1. Vastgestelde afspraken kunnen door cliënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal Mondzorgkliniek Stichtse Vecht de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling met code C90 in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling, waarvoor wordt verwezen naar de tarievenlijst welke te vinden is op de in de aanhef genoemde websites.
4.2. Mondzorgkliniek Stichtse Vecht is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te verzetten of te annuleren.

5. Annuleren van behandeling

5.1. Indien cliënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is Mondzorgkliniek Stichtse Vecht gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de cliënt in rekening te brengen.

6. Declaratie

6.1. Infomedics verzorgt voor Mondzorgkliniek Stichtse Vecht de declaraties. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer 04048143. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij Mondzorgkliniek Stichtse Vecht, staan op de website van Mondzorgkliniek Stichtse Vecht en zijn beschikbaar bij Infomedics (www.infomedics.nl).
6.2. Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand van de cliënt niet meer worden geaccepteerd, is Mondzorgkliniek Stichtse Vecht gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door cliënt.

7. Reclame

7.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Mondzorgkliniek Stichtse Vecht.
7.2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
7.3. De klacht zal door Mondzorgkliniek Stichtse Vecht worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
7.4. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Mondzorgkliniek Stichtse Vecht de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
8.2. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de berekening gemaakt door Zorgsom.

9. Toepasselijk recht

9.1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Mondzorgkliniek Stichtse Vecht is het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen cliënt en Mondzorgkliniek Stichtse Vecht, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechter in Amsterdam.

10. Overige bepalingen

10.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Inschrijven op de website is sneller dan tandenpoetsen. Vul het inschrijfformulier in en maak meteen een afspraak!

Een praktijk voor iedereen!

Mondzorgkliniek Stichtse Vecht is er voor iedereen! Iedereen is welkom, kinderen en volwassenen. Het maakt niet uit of u nou 32 tanden hebt of 1 of helemaal geen tanden meer hebt. Bent u bang voor de tandarts? Dat is niets om u voor te schamen. U bent écht niet de enige en wij maken angst patiënten dagelijks mee. Vaak is die angst het gevolg van een behandeling door een tandarts die vergeet dat er een mens in de stoel ligt, en geen gebit. Wij helpen u graag verder om over die angst heen te komen. Geef even bij de intake aan dat u angstig bent en wij houden hier rekening mee. Samen gaan we aan de slag om uw angst te verminderen. Zodat ook u straks met een gerust hart naar de tandarts durft te gaan.

bel

email

route

aanmelden